Tag: Laravel View

Laravel 6, 7 – EP9 การใช้ View

สอน Laravel

Laravel: View เป็นส่วนหนึ่งของคอนเซป MVC ซึ่งหมายถึงการแสดงผลบนหน้าแอพลิเคชั่น ซึ่ง View ของ Laravel นี้อยู่ใน โฟล์เดอร์ resources/views ซึ่ง view ภาษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษา HTML

Read More »