Tag: multi listbox

กำหนดรายการ Listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขในการเลือก Listbox ที่ 1 ด้วย Ajax กับ jQuery

การกำหนดรายการ Listbox ที่ 2 โดยเงื้อนไขจากการเลือก Listbox ที่ 1 หรือ Dropdown สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่น การทำ Listbox (Dropdown) จังหวัด – อำเภอ โดยเมื่อมีการเลือก Listbox (Dropdown) จังหวัด แล้ว Listbox (Dropdown) อำเภอ จะแสดงรายการอำเภอเฉพาะจังหวัดที่เลือกเท่านั้น โดยบทความนี้จะใช้ PHP, Javascript (jQuery) โดยใช้เทคโนโลยีของ Ajax เป็นตัวอย่าง และใช้ฐานข้อมูล MySQL

Read More »